Dienstverleningsdocument

Rits Korff Assurantiën


Geachte relatie,

De overheid, de verzekeringsbedrijfstak en Rits Korff Assurantiën hechten aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Op 28 september 2006 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in werking getreden die eist dat consumenten voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst informatie krijgen over onder andere de aard van de dienstverlening die de financiële dienstverlener (wij) u biedt.

Dit dienstverleningsdocument voorziet in deze eis. Rits Korff Assurantiën tracht in deze voorlichting dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de eisen van de Wft.

De complete tekst van de Wet op het financieel toezicht kunt u vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM): http://www.afm.nl

Ons kantoor is gespecialiseerd in verzekeringen en financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten.

Wie zijn wij:

Rits Korff Assurantiën
Verdoesstraat 15
1814 HD Alkmaar

Onze bereikbaarheid

U kunt ons op verschillende manieren bereiken :
Telefoon+31(0)72 52 03914
Mobiel Rits Korff+31(0)617 074 226
Fax Algemeen+31(0)72 70 74 713
E-mailinfo@ritskorff.nl
Websitewww.ritskorff.nl
Op werkdagen zijn de openingstijden van 9.00 uur tot 17.30 uur.
Buiten kantooruren zijn wij bereikbaar op +31(0)617074226.

Indien u ons een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in of van uw verzekeringen) dan verzoeken wij u dat per e-mail of schriftelijk aan ons te bevestigen. Wij zenden u zo spoedig mogelijk een bevestiging retour.

Bij spoed, zoals ongeval, overlijden of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via nummer +31(0)617074226


Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands of Engels en kan op verschillende manieren plaatsvinden: schriftelijk, per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Graag horen wij uw voorkeur.

Lidmaatschappen en registraties:

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Autoriteit Financiële Markten

De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op onderneming die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12016618. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0900-5400540 (5 ct. p/m)

Klachteninstituut financiële Dienstverlening / (Kifid)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zicht wenden tot het Klachteninstituut financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.012165.

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 37131950.


Welke diensten verrichten wij ?

Wij beschikken over een vergunning om te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Dit kunnen zowel eenvoudige als meer ingewikkelde (complexe) producten zijn. Eenvoudige producten zijn bijvoorbeeld een auto, inboedel- of opstalverzekering. Daarnaast kunt u kiezen uit complexe financiële producten zoals levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen.

Schadeverzekeringen

Wij adviseren in alle particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen zoals lijfrente of risicoverzekeringen. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van levensverzekering zijn.

Sparen

Sparen kunt u op verschillende manieren doen. Door bijvoorbeeld geld te storten op een spaarrekening. Maar ook via een bedrijfsspaarregeling of via deelname aan de levensloopregeling. Wij hebben de bevoegdheid om te bemiddelen in spaarproducten.

Banksparen

Het opbouwen van vermogen kan ook met banksparen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het aflossen van uw hypotheek of het opbouwen van een oudedagsvoorziening of lijfrentevoorziening. Wij beoordelen graag met u of banksparen in de vorm van sparen of beleggen geschikt is voor u.
Vier fasen

Onze dienstverlening met betrekking tot complexe financiële producten voldoet aan de eisen van de Wft en bestaat uit 4 fasen.
1. Inventariseren
Tijdens deze fase zullen wij samen met u alle relevante gegevens, kenmerken wensen en behoeften inventariseren die u heeft ten aanzien van het complexe financiële product dat u wenst. Wij vullen hiertoe samen met u onder andere het wettelijk verplichte klantprofiel in om informatie in te winnen over uw kennis en ervaring op het gebied van financiële producten, uw financiële positie, uw doelstelling en uw bereidheid tot het nemen van risico’s.
Uiteraard allemaal in relevantie tot het door u gewenste product. Ook zullen wij de mondeling verstrekte gegevens zo veel mogelijk controleren op juistheid en volledigheid. Wij schetsen u daarbij een algemeen beeld van de relevante mogelijkheden en producten die voor uw situatie van toepassing zijn. Natuurlijk houden wij hier ook rekening met alle fiscale (on)mogelijkheden voor uw persoonlijk situatie.
2. Analyseren
Hier vertalen wij de inventarisatie van uw financiële behoefte, uw doelstellingen, uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring naar mogelijk oplossingen voor een financieel product. Wij maken dan ook een eerste selectie van mogelijkheden. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de uitkomsten van het klantprofiel en zullen dit cijfermatig uitwerken. Tevens zullen wij u de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden toelichten.
3. Advies uitbrengen
In deze fase geven wij aan wat, op basis van alle verzamelde informatie, naar ons oordeel een goed financieel product is dat aansluit bij uw persoonlijk financiële situatie en uw wensen. Tevens geven wij aan door welke financiële instelling het product wordt aangeboden en tegen welke condities, en lichten wij de voor- en nadelen van dit product toe.
4. Nazorg geven
Indien het product is afgesloten zullen wij de polis en andere documenten controleren en u ondersteunen bij aanvullende zaken als een eventuele medische keuring. Gedurende de looptijd van het product zullen wij u ondersteunen met informatie over wezenlijke wijzigingen in en van de door u afgesloten financiële producten. U kunt met al uw vragen over uw financiële product bij ons terecht. Ook zullen wij periodiek controleren of de financiële producten nog passen bij uw persoonlijke situatie, die kan natuurlijk in de loop van de tijd wijzigen.

Onze relatie met aanbieders:

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van verzekerings- en financiële producten. Wij behoren geheel tot de groep van ongebonden en onpartijdige bemiddelaars. Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare verzekerings en financiële producten.
Geen enkele instelling waarmee wij samen werken heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

2. Hoe betaalt u ons?

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor u onze dienstverlening rekenen, kan op verschillende wijzen worden voldaan.

Schadeverzekeringen

Vergoeding via de premie, op basis van provisie
De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen zijn vrijwel altijd onderdeel van de premie die u voor een polis betaalt.
Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

1. vergoeding op basis van declaratie
Vergoeding per uur of vast tarief
U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van declaratie. U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening op basis van het aantal uren dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met ons uurtarief. Het uiteindelijk uurtarief stemmen wij voorafgaand aan onze dienstverlening schriftelijk met u af evenals de indicatie van het aantal uren dat wij in uw situatie denken nodig te hebben.
Standaard uurtarief is 135,00 euro.
De hoogte van de uiteindelijk vergoeding is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financieel instelling afsluit. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt, bent u ons een vergoeding verschuldigd.

Het spreekt voor zich dat wij voorafgaand aan onze dienstverlening u schriftelijk een op uw situatie toegesneden offerte voor onze dienstverlening aanbieden.

U kunt er ook voor kiezen om voor onze dienstverlening te betalen met een vast vooraf afgesproken tarief. De hoogte van het uiteindelijke tarief is niet afhankelijk van het financiële product dat u via onze bemiddeling bij een financiële instelling afsluit en het aantal uren dat wij daarvoor nodig hebben. Ook als er via onze bemiddeling geen financieel product tot stand komt bent u ons een vergoeding verschuldigd.


Complexe produkten:

RISICO.pdf voor risicoprodukten

VERMOGEN.pdf voor vermogensopbouw


Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of als u grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw financiële portefeuille kunt u het beste vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaal beeld te hebben.
Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financieel dienstenpakket en ons in het bezit te stellen van de gegevens van elders afgesloten financiële producten.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden.
Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zicht daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u als onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.
In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Persoonsgegevens

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om.

De premie

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

Incasso door Rits Korff Assurantiën
Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeringsmaatschappij bij u geïncasseerd zal worden kunt u uw premie overmaken na ontvangst van een nota die u van ons ontvangt.
U kiest er zelf voor of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar.

Incasso door verzekeraar
U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening te laten schrijven.. Ook kunt u uw premie overmaken met behulp van een acceptgiro. Maand- en kwartaalbetaling is alleen mogelijk middels automatische incasso, Premies worden in principe per jaar betaald. In overleg met ons kunt u ervoor kiezen premies per half jaar, kwartaal of maand te betalen. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover ingelicht. Als u vragen hebt over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

Afspraken rondom premiebetalingen.
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u premies niet tijdig betaald kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de vezekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaat- schappij hierover verzorgen.

Hoeveel bedraagt de hoogte van onze vergoeding
Provisie zorgt ervoor dat wij u bij aanvang en gedurende de looptijd van uw verzekering kunnen blijven informeren en hulp kunnen bieden bij mutaties of eventuele schadeafhandeling. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers qua vakkennis bijblijven en alle dienst aan u blijven leveren die nodig zijn om uw verzekerbare risico’s zo goed mogelijk verzekerd te hebben en te houden. Hoeveel provisie wij ontvangen is afhankelijk van de verzekeraar waar uw verzekering wordt ondergebracht.

Provisie schadeverzekeringen
Bij schadeverzekeringen ontvangen wij globaal 5 tot 25% provisie over de premie. De hoogte is afhankelijk hoe arbeidsintensief het product is bij het tot stand komen van de verzekeringen en de benodigde werkzaamheden gedurende de looptijd van de verzekering (denk aan schadeafhandeling etc.)

Indicatie van de inkomsten :
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering 10 - 12,5%
- Autoverzekeringen 5 - 20%
- Zorgverzekering basis 1 - 3%
- Zorgverzekering aanvullend 2,5 - 10%
- Woonhuisverzekering 10 - 27,5%
- Reisverzekering 10 - 25%
- Aansprakelijkheidsverzekeringen 20 - 25%

Bij dienstverlening tegen uurtarief werken wij met het volgende tarief : € 135,-
De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren voor de door ons uitgevoerde diensten. Wij informeren u, uiterlijk voor het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf op wijzen en de afwijking toelichten.
Indien wij van de bank of maatschappij provisie ontvangen over het gekozen product dan wordt deze in mindering gebracht op bovengenoemde tarieven.
Uiterlijk vier weken na de ingangsdatum van het door u gekozen product dient het verschuldigde bedrag aan ons te worden overgemaakt. U ontvangt hiervoor van ons een nota.

Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons.
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer is 300.012165.

U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
Telefoon : 0900-3552248 (10 ct./min)
E-mail : info@kifid.nl
Internet : www.kifid.nl

De uitspraken van de Geschillencommissie Kifid zijn voor ons kantoor bindend. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekeringen ligt bij ons, totdat een ander intermediair of verzekeraar deze zorgplicht overneemt.Uw polisdossier inzien

Als klant van de Noordhollandsche kunt u uw polisdossier inzien. Hiervoor heeft u uw pasnummer en uw wachtwoord nodig.

Mijn polissen


Schade melden

Download het schadeformulier en stuur het volledig ingevuld op per post, mail of fax naar ons kantoor.


© 2019 Rits Korff Assurantiën | Rector Frederiklaan 21A | 1851 AD HEILOO | info@ritskorff.nl | 072 - 520 39 14 | Bankrek. NL37 INGB 0003 237 893